€20 miljard nodig van Rijk voor grootschalige woningbouw


De overheid moet de komende jaren met zo’n €20 miljard bijdragen aan grootschalige woningbouw- en infrastructuurprojecten in veertien gebieden in Nederland. Zo niet, dan zal er volgens demissionair minister Ollongren ‘onvoldoende en in een lager tempo’ dan gepland worden gebouwd, blijkt uit haar kamerbrief.

De aanpak van het woningtekort blijft onverminderd urgent. Om de vele woningen, 900.000 tot het jaar 2030 te kunnen bouwen, zijn investeringen nodig. Ollongren heeft hier onderzoek naar laten doen, zodat een volgend kabinet hierover kan besluiten.

€109 miljard privaat geld
Uit de onderzoeken gedaan door Rebel Group, Decisio, Fakton en Stadkwadraat komt naar voren dat zonder financiële steun vanuit het Rijk er ‘onvoldoende wordt gebouwd, in een lager tempo en met minder betaalbare woningen’. Naar verwachting zijn er ca. €142 miljard aan investeringen van publieke en private partijen nodig. De totale private investering bedraagt naar schatting ruim €109 miljard en ruim €33 miljard betreft investeringen in publieke maatregelen, zoals infrastructuur. 

€20 miljard ongedekt
Hiervan is circa €20 miljard vooralsnog ongedekt, na aftrek van publieke opbrengsten uit grond, erfpacht of kostenverhaal en al toegezegde publieke dekking vanuit bijvoorbeeld de WoningbouwImpuls, MIRT of bijdragen van decentrale overheden.

Eerder bleek al uit onderzoek dat provincies en gemeenten ongeveer €13,7 miljard tekortkomen om de komende jaren voldoende te bouwen.

Lees het hele artikel